هدف انجام آزمایش

هدف از این آزمایش بررسی واکنش های منگنز در محیطهای اسیدی، قلیایی، قلیایی قوی و خنثی است.                              

تئوری آزمایش

واکنش در محیط اسید سولفوریک غلیظ

ml 50 از محلول پرمنگنات پتاسیم N 1/0  را تا حجم ml 250 رقیق کنید. ml 25 از این محلول را برداشته و به آن ml10 اسید سولفوریک N 4 و 2 گرم پتاسیم یدید اضافه کنید. ید آزاد شده را با محلول تیوسولفات سدیم استاندارد بسنجید. نرمالیته و غلظت پرمنگنات را محاسبه و گزارش کنید.                         

واکنش در اسید کلریدریک غلیظ

5/0 گرم سدیم کربنات و ml 1 اسید کلریدریک غلیظ را در ml 25 آب  در یک ارلن ml250 ریخته و 5 دقیقه همراه جوشاندن محلول، دی اکسید کربن از آن عبور دهید. ml 10 محلول یدید پتاسیم و ml 35 اسید کلریدریک غلیظ و ml 5 تتراکلریدکربن به آن اضافه کنید. پتاسیم پرمنگنات استاندارد به داخل بورت بریزید و تیـتر نمائید .نرمالیته و غلظت یدید را تعیین کنید. 

واکنش در محیط خنثی                                  

ml25 یدید پتاسیم 1/0 مولار را در بالن ژوژه ml 250 به حجم رسانید. ml 25 از آنرا در بشر ریخته و حرارت دهید.ml 15 پرمنگنات پتاسیم 1/0 نرمال به آن اضافه کنید. به محلول 5/0 گرم کلرید سدیم اضافه کرده و آنرا تا ml 100 رقیق کنید. آب اکسیژنه 20% حجمی را تا زایل شدن رنگ پرمنگنات به آن اضافه کنید. محلول را تا دمای100 درجه تا 5 دقیقه بالا ببرید

MnO2تشکیل شده را صاف کرده و محلول زیرین را در بالن ژوژه ml 250 بریزید.  محلول را باکاغذ تورنسل امتحان کنید. به محلول 2 گرم یدید پتاسیم اضافه کرده و آنرا به حجم برسانید. آنرا اسیدی کرده و ید آزاد شده را با تیوسولفات سدیم 1/0 نرمال با محلول چسب نشاسته بسنجید.از روی حجم تیوسولفات مصرف شده، نرمالیته یدید پتاسیم بکار رفته را محاسبه کنید.

واکنش در محیط قلیایی ضعیف

واکنش بین محلول پرمنگنات پتاسیم و سدیم فرمات: فرمات در محیط اسیدی و سرد به آرامی به وسیله پرمنگنات پتاسیم اکسید می شود. در محیط اسیدی گرم در اثر تبخیر از بین می رود. اما در حضور کربنات سدیم به آسانی بر اثر پرمنگنات اکسید می شود.