نقطه جوش یک مایع :

نقطه جوش یک مایع به صورت درجه حرارتی تعریف می‌شود که در آن فشار بخار مایع برابر با فشار بیرونی باشد. چنانچه فشار خارج 760 میلیمتر جیوه باشد. یک مایع وقتی خواهد جوشید که فشار بخار آن برابر با این مقدار باشد. برای مثال آب وقتی از دمای 100Cْ خواهد جوشید که فشار خارجی و فشار بخار آن برابر با 760 مییلیمتر جیوه باشد. در فشار 526 میلیمتر جیوه آب در 90Cْ می‌جوشد و اگر فشار را به 9.2 میلیمتر برسانیم نقطه جوش آب در 10Cْ خواهد بود به این علت است که نقطه جوش آب در ارتفاعات کمتر از مناطق نزدیک به سطح دریا می‌باشد

وسایل مورد نیاز:

 

 

1-دماسنج-2-لوله مویین-3-بشر-4-شعله-5-اتانول-6-حلقه لاستیكی-7-سه پایه

 

 

 

 

شرح آزمایش

اندازه گیری نقطه جوش به روش میکرو:

انتهای یك لوله مویین تمیز یک میلی متری را به وسیله حرارت شعله بستیم و در حدود یك سانتیمتر اتانول صنعتی داخل لوله آزمایش ریختیم ولوله مویین را از طرف سر باز آن، داخل لوله آزمایش انداختیم سپس آنرا با یک چسب به یک دما سنج متصل کردیم.  دماسنج و لوله های متصل به آنرا در داخل حمام آب گرم قرار دادیم بعدکه درجه حرارت را به سرعت بالا بردیم تا حبابهای تند و مداومی از لوله مویین  خارج می شد. در این حالت  حرارت را قطع کردیم. با سرد شدن تدریجی حمام سرعت خروج حباب کم شد. در لحظه ای که خروج حباب کاملا متوقف شد و مایع شروع به بالا رفتن از داخل لوله مویین کرد درجه حرارت دما سنج را یادداشت کردیم که برابر بود با 63 Cْ. این درجه، نقطه جوش نمونه مایع است. در توضیح این فرایند باید گفت كه در طول عمل گرم كردن اولیه،هوای موجود درون لوله ی مویین منبسط  میشود و در صورت افزایش فشار بخار مایع به مقدار كافی ،مایع شروع به جوشیدن میكند،كه بر اثر ان هوای لوله مویین به صورت حبابهای منظم از ان خارج میشود به محض این كه گرما قطع كنیم فشار بخار مایع پایین می اید به طوری كه به  تدریج از فشار هوا كمتر میشود و دقیقا در همین مرحله مقداری از مایع به درون لوله مویین كشیده می شود .

 

نتیجه گیری

 

می نوان از طریق جوشاندن مایع مورد نظر در یك مایع دیگر با نقطه جوش بالا دمای جوش آن را اندازه گیری و محاسبه كرد.